Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je: MMA shop s.r.o., se sídlem Zborovská 4, 150 00 Praha 5,

IČ: 25149628, (dále jen "Správce")

Zpracování je uskutečňováno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím IT, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Text souhlasu a účel zpracování osobních údajů:

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů"), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jedná se o tyto údaje a jejich účel využití:

jméno a příjmení (identifikace osoby, základní údaj pro rozlišení zákazníků)

titul před/za jménem (údaj o dosaženém vzdělání, odbornosti, nepovinný údaj)

e-mail (pro zasílání elektronických dokumentů, povinný základní údaj nutný pro zajištění komunikace)

telefonní číslo (fax, mobil) (pro případ operativního jednání, konzultací, řešení podpory po telefonu)

korespondenční adresa (pro zasílání objednaného zboží)

firma dle obchodního nebo živnostenského rejstříku (údaj pro účetní operace)

obchodní neoficiální název (identifikace subjektu údajů v alternativní podobě, alias firmy)

IČ, DIČ (identifikace pro účetní operace)

přihlašovací jméno (používá se pro přihlášení do účtu uživatele na webových stránkách správce)

heslo (používá se pro přihlášení do účtu uživatele na webových stránkách správce,uloženo v nečitelné zašifrované podobě)

Souhlas bude proveden podpisem tohoto souhlasu v listinné podobě, popř. elektronicky zaškrtnutím políčka při registraci nebo dodatečně zaškrtnutím příslušného pole pro vyjádření souhlasu v účtu uživatele.

Poučení

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, MMA shop s.r.o., Zborovská 4, 150 0 Praha 5, info@mmashop.eu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte dále právo:

  • požadovat po nás na vaši žádost informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, nebo potvrzení, že vaše údaje byly vymazány; správce má právo na úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace ,požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, svůj souhlas se zpracováním odvolat a požadovat po nás výmaz těch osobních údajů, na který se nevztahuje jiný právní důvod zpracování osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

V Praze dne 22.5.2018

 

Detailní gdpr ke stažení